ឃ្លាំង 797 លក់រថយន្ដ

@Garage797

Member since 08-Sep-2017

All Items

 • ឡានលក់ផ្លា​កលេខ​

  មហាថ្​មីមកដល់ទៀតហើយបងប្អូន រថយន្​តកំពូលសម្រស់ មាននៅឃ្លាំង( យ៉ាត់ យន្ត័ 797) Prius 06 h......

  $10,500
 • Prius 010

  ឡានថ្មីទើបមកដល់ Prius 010 option 4 នុងលឿង ក្ពណ៍សរកាំមៃ៉ ថ្មី កប់ កប់ កប់ មហាថ្មី កំពូលរថយន្ត បើមិន​......

  $24,500
 • ឡានលក់

  WOW !!!Wow ថ្ងៃនេះយ៉ាត់ យន្ត័​បានតំឡើងរថយន្ត1គ្រឿង ទៀតហើ​យលំដាប់មេឡានតែម្ដងឡានលេងហើយម៉ាអេម Tundra 2008 ឡើង......

  $1
 • Rx300 01 haft

  ៚ថ្ងៃ​នេះ......

  $1
 • ឡានលក់

  ថ្ងៃន​េះបង្ហាញរថយន្ត1គ្រឿងដែលរៀបចំរួចរាល់ ស្អាតហើយណាចា៎ !ថ្មីលំដាប់មេ ! Highlander 03 V4 ប៉ុង1​ណ៍ទឹក......

  $19,500
 • ឡានលក់

  ថ្ងៃន​េះបង្ហាញរថយន្ត1គ្រឿងដែលរៀបចំរួចរាល់ ស្អាត ហើយណាចា៎ Rx330 04 base ចង្កៀ​ងមុខលេហ្សរ័ មានគ្​រាប់បា......

  $1
 • ឡានលក់

  WOW !!!Wow ថ្ងៃនេះយ៉ាត់ យន្ត័​បានតំឡើងរថយន្ត1គ្រឿង ទៀតហើ​យលំដាប់មេឡានតែម្ដង ឡានលេងហើយម៉ាអេម ប្រភេ​ទរថយ......

  $27,500
 • ឡានលក់

  WOW !!!Wow ថ្ងៃនេះយ៉ាត់ យន្ត័​បានទំលាក់រថយន្ត1គ្រឿង លំដាប​់មេឡានតែម្ដង ឡានលេ​ងហើយមកពីUSA តម្លៃ 38500$ បញ្ចុះន......

  $34,500
 • ឡានលក់

  ៚ ថ្ងៃន​េះបង្ហាញរថយន្ត1គ្រឿងដែលរៀបចំរួចរាល់ ស្អាត ហើយណាចា៎ ៚ Rx330 04 base ចង្កៀ​ងមុខលេហ្សរ័ ពណ៍ផ្សែងបារី ......

  $1
 • ឡានលក់

  ៚រថយន​្តទើបកាត់បានថ្មីៗ ម្ចាស​់ទើបលេងចង្កៀងនឹងយ៉ាន់ម៉ាអែម (រូបភ​ពឡានមិនទាន់លាងសំអាត) ៚prius 2010 full option......

  $20,500
 • 2007 ឡើងមុខ2021

  WOW !!!Wow ថ្ងៃនេះយ៉ាត់ យន្ត័​បានតំឡើងរថយន្ត1គ្រឿង ទៀតហើ​យលំដាប់មេឡានតែម្ដង ឡានលេងហើយម៉ាអេម ៚Tundra 2007 ឡ......

  $1
 • ឡានលក់

  ៚ថ្ងៃ​នេះ......

  $1
 • ឡានទើបមកដល​់​

  ៚WOW !!!Wow ថ្ងៃនេះយ៉ាត់ យន្ត័​បានទំលាក់រថយន្ត1គ្រឿង លំដាប​់មេឡានតែម្ដង ឡានលេ​ងហើយមកពីUSA ៚Tacoma 05 full V6......

  $1
 • ទើបមកដល់

  ៚ថ្ងៃនេះយ៉ាត់ យន្ត័ បានទំ​លាករថយន្ត1គ្រឿង ថ្មីទៀតហើយ ៚ Tundra 08 ......

  $1
 • ឡានលក់

  ៚ថ្ងៃ​នេះ......

  $19,500
 • ឡានលក់

  ៚ថ្ងៃ​នេះ......

  $27,900
 • ឡា់លក់

  \ud83d\ude98៚​រថយន្តទើបកាត់បានថ្មីៗ ម្ចាស​់ទើបជិះបាន៣ខែលេងចង្កៀងនឹងយ៉ាន់ម៉ាអែម ៚ prius 2......

  $11,900
 • ឡានលក់

  ៚ថ្ងៃ​នេះ......

  $29,500
 • ឡានលក់

  ៚ ថ្ងៃន​េះបង្......

  $14,900
 • ឡានលក់

  ៚ថ្ងៃ​នេះបង្ហាញរថយន្ត1គ្រឿងដែលរៀបចំរួចរាល់ ស្អាត​ហើយណាចាNX200t full Fsport ឡានស្អាត ហើយហ្​សីនគ្រប់បែបយ៉......

  $1
 • Tacoma 06 ទ្រុងខ្លី លេង​ើយស្អាតស្រាប់

  ៚ ថ្ងៃន​េះបង្ហាញរថយន្ត1គ្រឿងដែលរៀបចំរួចរាល់ ស្អាតហើយណាចា៎ ៚Tacoma 06 V6 haft full ដំបូលហុឺយ កញ្ចក​ចំ......

  $21,500
Member Status
 • Online Status:Last Active 7 hours ago
 • Member Type:Business Account
 • Registered Date:08-Sep-2017
 • Last Online: 20-Oct-2020
Contact
 • Phone Number:069646220