ឃ្លាំង​លក់ឡានហេងហេង99

@HengHeng99Auto

Member since 20-Dec-2016

All Items

 • Toyota Camry Hybrid 2007 White Color.New Taxpaper

  New arrival.!! មកដល់ថ្មីៗៗៗ​ ឃ្លាំ​ងយេីងខ្ញុំធានាជួនឡានមូលថ្នាំហ្សុនមួយជុំ​ ឡានថ្​មីខ្លាំងខ្ចៅខ្ចង7ពណ៍ឡានកាលី......

  $22,900
 • Highlander V6 2004 Limited Full Option 4wd. 3Row Seat.Whi...

  មកដល់ថ្មី​ៗៗៗ​ Toyota Highlander V6 2004 Limited Full Option 4wd កៅអី3ជួរ​ ពណ៍ស​ ក្នុងលឿង​ ពូកស្​បែកក......

  $26,900
 • Lexus Rx300. 2003 White Color 4wd. Taxpaper

  មកដល់ថ្មីៗៗៗ​ Lexus Rx300. ឆ្នាំ​ 2003 ពណ៍សកាំម៉ៃ​ ក្នុងលឿង​ ប៉ុង២​ ធានាជ​ួនឡានមូលថ្នាំហ្សុីន​ តំលៃច​ុ......

  $20,800
 • Lexus Rx330.2004 Base Option. Taxpaper

  មកដល់ថ្មី​ Lexus Rx330ឆ្នាំ2004​ ប៉ុង២​ ពណ៍ផ្​សែងបារីប្រែពណ៍​ ដំបូលបេីក​ ពូកស្​បែកកៅអីអូតូសងខាង​ ចង្កៀងគុជឡាស......

  $28,400
 • Tundra V8 2008 Limited Full Option 4x4. White Color. Taxp...

  មកដល់ថ្មី​ ឡានមូ​លថ្នាំហ្សុីនមួយជុំ​ Toyota Tundra 2008 Limted Full Option អូតូកាពីតាស4x4 ពណ៍ស​ តំលៃច​......

  $31,000
 • Highlander V6 2003 Limited Full Option 4wd. Silver Color....

  មកដល់ថ្មី​ៗៗៗ​ ឃ្លាំ​ងយេីងខ្ញុំធានាជួនឡានមូលថ្នាំហ្ស......

  $22,000
 • Highlander V6 2004 Limited Full Option 4wd. 3Row Seat. Wh...

  Toyota Highlander V6 2004 Limited Full Option 4wd កៅអី3ជួរ​ ពណ៍សភ​្លឺរលោងសា្អត​ គ្រឿងក្នុងលឿង​ ពូកស្​ប......

  $27,500
 • Camry Hybrid 2007 Full Option 50th Anniversar......

  មកដល់ថ្មី​ ខួបទី50ឆ្នាំ​ កាមរីហាយព្រីត​ តំលៃចចារបានទៀត​ ឆ្នាំ2007 Full Option 50th Anniversary Edition Spec...

  $26,500
 • Highlander V4 2002 Pong1. Silver Color. Taxpaper

  មកដល់ថ្មី​ Highlander V4 ឆ្នាំ2002 ប៉ុង1​ ពណ៍ទឹកប្រាក់​ មានឈ្​នាន់ហ្សុីនUSA ឡានសា​្អតល្អ​មូលថ្នាំហ្សុីន​ តំលៃ......

  $17,500
 • Lexus Rx330. 2004 Base Option 4wd.Cigare......

  មហាថ្មី​ ទេីបម​កដល់ព្រឹកមុិញ​ ធានាជ​ួនឡានមូលថ្នាំហ្សុីនមួយជុំ​ Lexus RX330 ឆ្នាំ2004 Base Op......

  $28,500
 • Lexus Rx300. 2003 Pong1. Gold Color. Taxpaper

  មកដល់​ថ្មីទៀតហេីត​ Lexus Rx300 ឆ្នាំ​ 2003 ប៉ុង1​ ពណ៍ទឹកមាស​ គ្រឿងក្នុងលឿង​ ដំបូលបេីក​ ពូកស្​បែកកៅអីចុ......

  $18,900
 • Lexus Rx330. 2005 Half Full Option. White-Kama......

  ឡានសា​្អតល្អថ្មីខ្លាំង​ ទេីបម​កដល់ថ្មីៗៗៗ​ Lexus Rx330 ឆ្នាំ2005 Half Full Op......

  $34,400
 • Lexus Rx330. 2004 Base Option. 4wd Taxpaper.

  ឡានសា​្អតល្អ១០០%​ ទេីបម​កដល់ថ្មីៗៗៗ​ ឆ្នាំ2004 ប៉ុង២​ ពណ័......

  $27,900
 • Tacoma V6 2005 Full Option. Auto Capitas 4x4. Silver Colo...

  មកដល់ថ្មី​ Toyota Tacoma V6 2005 Full Option អូតូកាពីតាស​ 4x4 ពណ៍ទឹកប្រាក់​ ប៉ុង2​ វ៉ូលីមចង្កូត​ ឌុយឆ̴្......

  $19,800
 • Toyota Camry LE 2007 White Color. Taxpaper

  មកដល់ថ្មីៗៗៗៗ​ ឆ្នាំ2007​ ពណ៍សស​ា្អតភ្លឺរលោង​ ពូកស្​បែកកៅអីចុច​ យ៉ាន់​កង់ស្ពរថ្មី​ ឡានមូ​លថ្នាំហ្សុីន

  $22,200
 • Lexus Rx300. 2002 Pong1. Smoke Cigarettes​. Taxpaper

  ថ្មីខ​្លាំងមកដល់ព្រឹកមុិញ​ លំដាប់មេឡាន​ Lexus Rx300 ឆ្នាំ2002 ប៉ុង1​ ពណ៍ផ្សែងបារី​ ក្នុងលឿង​ មហាថ្​មី​......

  $18,800
 • Toyota Camry LE 2007 Full Option. White Color. Taxpaper

  មកដល់ថ្មី​ ធនាជួ​នឡានមូលថ្នាំហ្សុីនមួយជុំ​ Toyota Camry LE 2007 Full Option ​ ពូកស្បែក​ កៅអីចុចអូតូ​ តំលៃច&#......

  $22,500
 • Sell urgent.!! Prius 2005 Half Full Option. Red Color. 2A...

  លក់បន្ទាន់​ ម្ចាស​់ដេីមប្រញាប់លុយទិញផ្ទះ.!! Toyota Prius 2005 Half Full Option ពណ៍ក្​រហមឈាមជ្រូក​ គ្រឿងក្នុងល......

  $10,800
 • Prius 2006 Full Option. White Color inside Yellow. Taxpap...

  ថ្មីខ​្លាំងមកដល់ព្រឹកមុិញ​ ឆ្នាំ2006 Full Option ពេញ​ ពូកស្បែកហ្សុីន​ ស​ក្នុងលឿង​ ឡានមូ​លថ្នាំហ្សុីន​ សំបកថ&#......

  $15,800
 • Lexus 470. 2001 Full Option. Gold Color. 2P

  ថ្មីៗៗៗ​ Lexus 470 V8​ ឆ្នាំ​ 2001 Full Option ពណ៍ទឹកមាស​ មានហ្​គាសបុិចហេីយស្រាប់​ សំបកក​ង់ថ្មី5គ្រាប់......

  $23,500
 • Highlander V6 2003 Half Full Option 4wd. White Color. Tax...

  ឡានទេ​ីបមកដល់ថ្មី​ V6 ឆ្នាំ2003​ ពណ៍ស ប៉ុង២​​ កៅអីចុចអូតូ​ ពូកស្បែក​ ឈ្នាន​់និងកន្ទុយត្រីហេីយ​ ឡានមូ​ល......

  $22,500
 • Lexus Rx300. 2002 Pong1. White-Kama​i. Taxpaper

  មកដល់ថ្មី​ ឆ្នាំ2002 ប៉ុង1​ ពណ៍កាំម៉ៃ​ ក្នុងលឿង​ ដំបូលបេីក​ ពូកស្បែក​ កៅអីច​ុចអូតូសងខាង​ ឡានមូ​លថ្នាំហ......

  $20,500
 • Highlander V6 2003 Pong1. Gold Color. Taxpaper

  មកដល់ថ្មីៗៗៗ​ Highlander V6 2003 ប៉ុង1​ ពណ៍ទឹកមាស​ ឡានមូ​លថ្នាំហ្សុីនមួយជុំ​ តំលៃចុះបានទៀត

  $21,800
 • Lexus Rx330.2004 Base Option. Pong1. Gold Color. Taxpaper

  មកដល់ថ្មី​ ឡានថ្មីខ្លាំង​ មូលហ្​សុីនមួយជុំ​ ​ Lexus Rx330 ឆ្នាំ​ 2004 ប៉ុង1​ ពណ៍ទឹកមាស​ ឡានកា​លីថ្មីមិ......

  $27,900
 • Camry XLE 2003 Half Full Option. Gold Color. Taxpaper

  មកដល់យប់មុិញ​ បាឡែន​ XLE 2003 ពណ៍ទឹកមាស​ គ្រឿងក្នុងលឿង​ ABSគាបមុខក្រោយ កៅអីអូតូសងខាង​ យ៉ាន់ស្ពរ07​ ពិលកាងមុ...

  $15,300
 • Highlander V6 2001 Pong1 Limted Full Option.Whi......

  ទេីបមកដល់ថ្មីៗ​ តំលៃសមរម្យ​ គុណភាពល្អពិតៗ​ ឡានមូ​លថ្នាំហ្សុីនមួយជុំ​ Highlander V6 ​ ឆ្នាំ2001 Limted Full O......

  $21,800
 • Highlander V4 2004 Pong1. Blue Color. Taxpaper

  ចុះតំលៃពិសេស​ មិនធ្លាប់មាន​ ប្រញាប់ឡេីង. មកដល់ថ្មី!ៗៗៗ​ ឡានមូ​លថ្នាំហ្សុីនមួយជុំ​ Highlander V4 ឆ្នាំ​ 2004 ......

  $16,900
 • Lexus Rx300. 2001 Half Full Option 4wd. White Color. Taxp...

  មកដល់មុិញណឹង​ ថ្មីខ​្លាំង​ណាស់​ តំលៃច​ុះបានខ្លះទៀត​Lexus Rx300​ ឆ្នាំ2001 ពណ៍សកាំម៉ៃ ប៉ុង២​ ដំបូលបេ......

  $18,900
 • Highlander V4 2004 Pong1. Silver Color. Taxpaper

  លក់បញ​្ចុះតំលៃពិសេស​ ឱកាសប​ុណ្យអុំទូក​ Highlander V4 ឆ្នាំ2004 ប៉ុង1​ ពណ៍ទឹកប្រាក់​ ធានាឡ​ានមូលថ្នាំហ្ស......

  $18,800
Member Status
 • Online Status:Last Active 22 hours ago
 • Member Type:Business Account
 • Registered Date:20-Dec-2016
 • Last Online: 23-Jan-2020
Contact
 • Phone Number:070332299,092337799,070332299