ឃ្លាំង​លក់ឡានហេងហេង99

@HengHeng99Auto

Member since 20-Dec-2016

All Items

 • Highlander V4 2004 Pong1. Gold Color. Taxpaper

  មកដល់ថ្មី​ ឡានមូ​លហ្សុីនមួយជុំ​ Highlander V4 2004 ប៉ុង1​​ ពណ៍ទឹកមាស​ ក្នុងលឿង​ លេងយ៉ាន់V6ហេីយ​ មានឈ្​......

  $19,800
 • Highlander V4 2004 Pong1. Gold Color. Taxpaper

  មកដល់ថ្មី​ លក់បញ្ចុះតំលៃ​ ប្រញាប់ឡេីង​ Highlander V4 2004 ប៉ុង1​ ពណ៍ទឹកមាស​ ក្នុងលឿង​ ឡានមូ​លថ្នាំហ្សុីនមួយជ......

  $19,700
 • Prius 2005 Half Full Option. White Color. Taxpaper

  មកដល់ថ្មីៗៗៗ​ ឆ្នាំ​ 2005 Half Full Option សសា្អត​ ថ្មីខ្លាំង​ ឡានមូ​លថ្នាំហ្សុីន

  $12,300
 • Toyota Prius 2004 Full Option. Tuyo Color. Taxpaper

  មកដល់ព្រឹកមុិញ​ ឆ្នាំ​ 2004 Full Option ពណ័ទុយោទឹក​ ឡានមូ​លថ្នាំហ្សុីនមួយជុំ​ ក្នុងលឿងស្បែក

  $10,900
 • Prius 2004 Half Full Option. White Color. Taxpaper

  Toyota Prius ឆ្នាំ2004 ពណ៍សសា្អត​ ឡានមូ​លថ្នាំហ្សុីន

  $11,900
 • Lexus Rx330.2004 Half Full Option. White-Kama......

  មកដល់យប់មុិញ​ Lexus Rx330 ឆ្នាំ2004 Half Full Option ពណ៍សកាំម៉ៃ​ ប៉ុង២​ លឿងក្នុង​ ចង្កៀ​ងគុជ​ឡាស៊ែ​ កាងបាញ់ទ......

  $31,900
 • Lexus Rx330. 2004 Half Full Option 4wd. Taxpaper

  ពណ៍ផ្សែងបារី​ គ្រឿងក្នុងលឿង​ ឆ្នាំ​ 2004 អេក្រង់ធំ​ កាមរ៉ាក្រោយ​ ចង្កៀ​ងគុជឡាស៊ែបាញ់ទឹក​ ប៉ុង២​ ឡានថ្មីខ្លាំ......

  $28,800
 • Highlander V4 2004 Pong1. Silver Color. Taxpaper

  មកដល់ថ្មី​ ឡានមញ​លថ្នាំហ្សុីន​ ឆ្នាំ2004 ប៉ុង1​ ពណ៍ទឹកប្រាក់​ ពូកស្បែក​ លេងកង​់យ៉ាន់Limted ឈ្នាន់​ឡេីង​ និងកន......

  $19,800
 • Toyota Prius 2004 Full Option. Red Color. Taxpaper

  មកដល់ថ្មី​ ឡានមូ​លថ្នាំហ្សុីន

  $10,900
 • Hot Sell.!! Land For Sell 7m x 22m (Sihanouk Ville)

  ដីលក់បន្ទាន់​ នៅកំពង់សោម​ នៅសង្កាត់លេខ1​ ក្រុងព្រះសីហនុ​ ប្រភេ​ទដីកែង4ជ្រុង​ ដាច់រកសុីបាន

  $77,000
 • Tacoma 2005 Full Option 4x4. Silver Color. Taxpaper

  មកដល់ថ្មី​ លេងហេីយអស់​ ឆ្នាំ2005 អូតូកាពីតាស​ ពណ៍ទឹកប្រាក់​ ឡានមូ​លថ្នាំហ្សុីន

  $20,500
 • Lexus Rx330.2004 Pong1.Base Option. White-Kama......

  ថ្មីខ្លាំងណាស់​ ទេីបម​កដល់យប់មុិញ​ កំពុង​តែលាងសំអាត​ Lexus Rx330 ឆ្នាំ​ 2004 Base Option ប៉ុង1​ ពណ័សកាំម៉ៃ​ ......

  $29,800
 • Highlander V4 2004 Pong1. Gold Color. Taxpaper

  មកដល់ព្រឹកមុិញ​ ឡានមូ​លថ្នាំហ្សុីនមួយជុំ​ Highlander ​ ឆ្នាំ2004 ប៉ុង1​ ម៉ាសុ​ីន4សុីសាំងតិច​ ធានាមួយចប់​ តំលៃ......

  $19,600
 • Lexus Rx330.2005 Base Option. Pong2. Kamai Color. Taxpape...

  Lexus Rx330 ឆ្នាំ​ 2005 ប៉ុង២​ ពណ៍សកាំម៉ៃ​ កាងបាញ់ទឹក​ ចង្កៀងគុជ​ ឡានមូ​លថ្នាំហ្សុីនមួយជុំ​ តំលៃច​ុះបា......

  $29,900
 • Toyota Prius 2013 Full Option. White Kamai Color. Taxpape...

  មកដល់ថ្មី​ Toyota Prius 2013 Full Option3 ពណ៍សកាំម៉ៃ​ អេក្រង់ធំ​ កាមេរ៉ាក្រោយ​ ឡានកា​លីថ្មីខ្លាំងណាស់​ តំលៃច......

  $26,300
Member Status
 • Online Status:Last Active 24-Oct-2020
 • Member Type:Business Account
 • Registered Date:20-Dec-2016
 • Last Online: 24-Oct-2020
Contact
 • Phone Number:070332299,092337799,070332299