ទ្រី មុំ ហាងម៉ូតូទំនើប

@TryMom-MotorShop

Member since 30-Apr-2019

All Items

 • Scopyi 2018

  ទ្រី មុំ ហាងម៉ូតូទំនើប បង់រំ​លស់ម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទ ចូលថ្មី ជប៉ុន-ថៃ Scopyi ប្រើហើយ បើមានមុខរបរ មិនតម​......

  $2,100
 • PCX 150cc 2016, 2017

  ទ្រី មុំ ហាងម៉ូតូទំនើប បង់រំ​លស់ម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទ ចូលថ្មី ជប៉ុន PCX 12......

  $2,900
 • PCX 150cc

  ទ្រី មុំ ហាងម៉ូតូទំនើប បង់រំ​លស់ម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទ ចូលថ្មី ជប៉ុន PCX 150cc មួយទឹក បើមានមុខរបរ មិនតម​្......

  $3,300
 • HONDA MOVE 2018

  ទ្រី មុំ ហាងម៉ូតូទំនើប បង់រំ​លស់ម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទ ចូលថ្មី ជប៉ុន-ថៃ HON......

  $1,800
 • Honda scoopy 2019

  ម៉ូតូស្អាត

  $2,350
 • HONDA DREAM125cc 2020

  ទ្រី មុំ ហាងម៉ូតូទំនើប បង់រំ​លស់ម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទ ម៉ូតូថ្មី ធានាគ​ុណភាព100% ម៉ូឌែលចុងក្រោយ ចូលថ្មី (N......

  $2,350
 • ទ្រី មុំ ហាង​៉ូតូទំនើប

  ទ្រី មុំ ហាងម៉ូតូទំនើប បង់រំ​លស់ម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទ ចូលថ្មី ជប៉ុន YAMAHA......

  $1,480
 • HONDA CLICK 125i

  ទ្រី មុំ ហាងម៉ូតូទំនើប បង់រំ​លស់ម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទ ចូលថ្មី ថៃ Click ប្រើហើយ បើមានមុខរបរ មិនតម​្រូវឲ្យ......

  $1,850
Member Status
 • Online Status:Last Active 07-Apr-2020
 • Member Type:Business Account
 • Registered Date:30-Apr-2019
 • Last Online: 07-Apr-2020
Contact
 • Phone Number:077583666,015900292,089657967