ទិញនឹងលក់ 010/012 663435 រថយន្ថ

@fb-SamdyNew

Member since 25-Feb-2018

All Items

 • Kia morning 2006 full option

  ឡានស្អាត់ណាស់​ មានរូ​បភាព​បញ្ចាក់​ស្រាប់​ បាតឡានអត់ព......

  $7,000
 • Kia morning 2006

  ឡានស្អាត់ណាស់​ មានរូ​បភាព​បញ្ចាក់​ស្រាប់​ បាតឡានអត់ព......

  $7,200
 • Kia morning 2012 Smart key

  ឡានស្អាត់ណាស់​ មានរូ​បភាព​បញ្ចាក់​ស្រាប់​ បាតឡានអត់ព......

  $12,500
 • Toyota Highlander 2003 v6 4wd (limited)

  ជាប្រភេទ​មេឡាន​ (ថ្មី​ាស់​) ទឹក​ថ្នាំ​ហ្សិន​មួយ​ជុំ​ ធានា​ម៉ាស៊ីន​នឹង​ប្រអប់​លេខ​ គ្រឿងក្នុង​នឹងបាតក្រោយស្......

  $22,000
Member Status
 • Online Status:Last Active 6 minutes ago
 • Member Type:Normal Account
 • Registered Date:25-Feb-2018
 • Last Online: 03-Jan-2019
Contact
 • Phone Number:010663435,012663435