គណនី

I. របៀបចូលគណនី (Login)

- ចុចលើចូលគណនី (Login) ដែលនៅផ្នែកខាងលើនិង ខាងស្តាំរបស់គេហទំព័រ។

- នៅលើទំព័រចូលគណនី (Login) មានពីររបៀប

1) ចូលគណនីតាមរយៈឈ្មោះ (Username)

 • - បញ្ជូលឈ្មោះគណនី (Username) របស់អ្នកចូលក្នុងប្រអ់ឈ្មោះគណនី (Username)
 • - បញ្ជូលពាក្យសម្ងាត់ (Password) ចូលក្នុងប្រអប់ពាក្យសម្ងាត់ (Password)
 • - ប្រសិនបើអ្នកចងចូលគណនី (Login) របស់អ្នកនៅពេលក្រោយដោយមិនចាំបាច់បំពេញពត៍មានម្តងទៀតសូមចុចលើចងចាំខ្ញុំ (Remember Me)
 • - ចុចចូលគណនី (Login)។

2) ចូលគណនីតាមរយៈ Facebook

ឥឡូវនេះ Khmer24 បានផ្តល់នូវភាពងាយស្រួលដល់លោកអ្នក ដែលអាចអ្នកចូលគណនីរបស់អ្នក (Log in) តាមរយៈ Facbook។

II. របៀបបង្កើតគណនី

ដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះ សូមអ្នកចុចលើ ចុះឈ្មោះ (Register) ដែលនៅផ្នែកខាងលើនិង ខាងស្តាំរបស់គេហទំព័រ។

នៅលើទំព័រចុះឈ្មោះមានការចុះឈ្មោះពីររបៀប

1. ចុះឈ្មោះ (Register)

សូមបំពេញនូវប្រអប់ដែលមានដូចខាងក្រោម

 • 1) ឈ្មោះគណនី (Username): ឈ្មោះគណនីរបស់អ្នក (អ្នកអាចបញ្ជូលបានតែតួអក្សរអង់គ្លេស លេខ និង និមិត្តសញ្ញា - រី - តែមួយប៉ុណ្នោះ)
 • 2) អ៊ីម៉ែល (Email): គណនីអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នក
 • 3) ពាក្យសម្ងាត់ (Password): ដាក់ពាក្យសម្ងាត់
 • 4) បញ្ជាក់ពាក្យសម្ងាត់ (Confirm Password): បញ្ជាក់ពាក្យសម្ងាត់ (Confirm password) ត្រូវដូចនឹងពាក្យសម្ងាត់ (Password)
 • 5) សុវត្តិភាព (Security): សូមអ្នកបញ្ចួលនូវតួអក្សរដែលអ្នកបានឃើញចួលទៅក្នុងប្រអប់ Code

បន្ទាប់ពីអ្នកបំពេញរួចរាល់ហើយ សូមចុច បញ្ចូន (Submit)។

2. បង្កើតគណនីតាមរយៈ Facebook

ឥឡូវនេះ Khmer24 បានផ្តល់នូវភាពងាយស្រួលដល់លោកអ្នក ដែលអាចអ្នកបង្កើតគណនី (Register) តាមរយៈ Facbook របស់អ្នក។

III. របៀបផ្ទៀងផ្ទាត់លេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នក (Verify your phone number)

ពេលអ្នកចូលទៅកាន់គណនីរបស់អ្នក (Login) នឹងចេញទំព័រមួយតម្រូវអោយអ្នកបំពេញលេខទូរស័ព្ទ ប្រសិនបើគណនីរបស់អ្នកមិនទានបានធ្វើការបញ្ជាក់លេខទូរស័ព្ទ។ សូមធ្វើការបំពេញពត៍មានដួចខាងក្រោម៖

 • - ក្បាល (Prefix): សូមជ្រើសរើសយកលេខប្រព័ន្ធដែលអ្នកកំពុងប្រើ។
 • - លេខទូរស័ព្ទ (Phone): សូមធ្វើការបញ្ជូលតែលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នក ដោយមិនចាំបាច់ដាក់ក្បាល។

ឧទាហរណ៍៖ លេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកគឺ 012345678 ។ ដូចនេះសូមធ្វើការជ្រើសរើសក្បាល (Prefix) យកលេខ 012 បន្ទាប់មកសូមវាយបញ្ជូលលេខ 6 ខ្ទង់ 345678 ចូលទៅក្នុងប្រអប់លេខទូរស័ព្ទ (Phone) ។

បន្ទាប់ពីធ្វើការបំពេញរួចរាល់សូមចុចបញ្ជូន (Submit)។

ក្រុមហ៊ុន khmer24 នឹងផ្ញើរលេខសំងាត់ទៅកាន់លេខរបស់អ្នក។ ពេលអ្នកទទួលបានសារសូមវាយបញ្ជូលក្នុងប្រអប់ Code ហើយចុចបញ្ជូន (Submit) ។

IV. ពត៍មានរបស់គណនី

ដើម្បីគ្រប់គ្រងគណនីរបសអ្នក អ្នកត្រូវធ្វើការចូលគណនី (Login) រួចចុចលើឈ្មោះគណនីរបស់អ្នក (username) បន្ទាប់មកចុចលើគណនី (My Account)។

1. កែគណនី (Edit Profile)

 • - ឈ្មោះ (Name): ឈ្មោះរបស់អ្នកមាន កូដ។
 • - លេខទូរសព្ទ (Phone): លេខទូរសព្ទរបស់អ្នក។
 • - ទីតាំង (Location): ក្រុង ឬ ខេត្តដែលអ្នករស់នៅ។
 • - អាសយដ្ឋាន (Address): សំរាប់បំពេញអាសយដ្ឋាន។

2. ប្តូរពាក្យសម្ងាត់ (Change Password)

ដើម្បីប្តូរពាក្យសម្ងាត់អ្នកត្រូវបំពេញពាក្យសម្ងាត់ចាស់របស់អ្នក (Old Password) ហើយបំពេញពាក្យសម្ងាត់ថ្មីដែលអ្នកចង់ដាក់ (New Password) បន្ទាប់មកវាបញ្ជូលពាក្យសំងាត់ថ្មីចូលទៅក្នុងប្រអប់បញ្ជាក់ពាក្យសម្ងាត់ (Confirm Password)។ ពេលដែលអ្នកធ្វើការបំពេញរូចរាល់សូមចុចរក្សាទុក (Save)។

V. ភ្លេចពាក្យសំងាត់

ដើម្បីដាក់ពាក្យសំងាត់ថ្មី អ្នកត្រូវចុចលើចូលគណនី (Login) ដែលនៅខាងលើទំព័រ។

ចុចលើភ្លេចពាក្យសម្ងាត់ (Forget Password)

បំពេញអ៊ីម៉ែលដែលអ្នកចុះឈ្មោះចូលជាសមាជិក khmer24។ លោកអ្នកនឹងទទួលបានសាមួយដែលមានតំណ (Link) ដែលអាចអោយអ្នកធ្វើការដាក់ពាក្យសម្ងាត់ថ្មីបាន។

សូមអ្នកបើកអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នក ហើយបើកសារដែល khmer24 ផ្ងើអោយអ្នក។ បន្ទាប់មកសូមចុចលើតំណដូច ខាងក្រោមដើម្បីដាក់ពាក្យសំងាត់ថ្មី។ ប្រសិនបើអ្នកបើក inbox ហើយមិនឃើញមានសាររបស់ khmer24 ទេ សូមអ្នកបើកប្រអប់ Span ។

ដាក់ពាក្យសម្ងាត់ថ្មីចូល (New Password) និង បញ្ជាក់ពាក្យសម្ងាត់ (Confirm Password) ហើយចុចបញ្ជូន (Submit) ។

Kh ខ្មែរ
Hello World