ហាង (Store)

ដើម្បីចូលទៅកាន់ទំព័រគ្រងការដាក់លក់ អ្នកត្រូវធ្វើការចូលគណនី (Login) បន្ទាប់មកសូមចុចលើហាង (Store) ដែលនៅខាងលើផ្នែកខាងស្តាំនៃទំព័រ។

I. ពត៍មានរបស់ហាង (Store Information)

  • - ចំណងជើង (Title): សំរាប់បញ្ជូលឈ្មោះរបស់ហាង ឬ ជាឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុន។
  • - អំពី (About): សំរាប់បញ្ជូលការពណ៍នាពីហាង រឺ ក្រមហ៊ុនរបស់អ្នក។

II. ដាក់បាដា (Store Banner)

  • - ដើម្បីដាក់បដា (Banner) អ្នកត្រូវមានបដា (Banner) ដែលមានទទឹង 900px និង កំពស់ 105px
  • - មានប្រភេទដូចជា .jpg, .png និង.jpeg
  • - មានទំហំតូចជាង 10MB
Kh ខ្មែរ
Hello World