មរតក​ 168

@lagacy-coffee-machine

Member since 13-Sep-2017

All Items

 • Grimac G11 2group , new 100$

  ម៉ាស៊ីនកាហ្វេ ដៃ2 GRIMAC G11 Tall សេរីឆ្នាំ​ 2020 ធ្វើន​ៅប្រទេសអ៊ីតាលី ( Made in Italy ) ថ្មី100%​ ម៉ាសR......

  $3,500
 • Grimac G11 Tall 2group , boiler 12.5L , new 100%

  ម៉ាស៊ីនកាហ្វេ ដៃ2 GRIMAC G11 Tall សេរីឆ្នាំ​ 2020 ធ្វើន​ៅប្រទេសអ៊ីតាលី ( Made in Italy ) ថ្មី100%​ ម៉ាសR......

  $3,500
 • Coffee machine Grimac G11 2group , boiler 12.5L , new 100...

  ម៉ាស៊ីនកាហ្វេ ដៃ2 GRIMAC G11 Tall សេរីឆ្នាំ​ 2020 ធ្វើន​ៅប្រទេសអ៊ីតាលី ( Made in Italy ) ថ្មី100%​ ម៉ាសR......

  $3,500
Member Status
 • Online Status:Last Active 10-Dec-2020
 • Member Type:Business Account
 • Registered Date:13-Sep-2017
 • Last Online: 10-Dec-2020
Contact
 • Phone Number:070645558,095998884