ឈុន ម៉េងគា

@p-81726291

Member since 25-Jun-2018

All Items

 • កាស់ original in box sell 1 set

  ថ្មីក​្នុងប្រអប់លក់​ all 1 set

  $40
 • I phone x 64g

  ចង់លក់ I phone x 64g white នៅថ្មី 99.90% មាន ធានា

  $590
 • bag pack

  កាតាបគុណភាពល្អ ថ្មី តំលៃដើម 37$ នៅចុៈទៀតបាន

  $10
 • EOS 200D

  ទឹមទិញ ប្រើបាន ២ ខែ ទេ 99.99% មាន ធានា ១ ឆ្នាំ ពី ក្រុមហ៊ុន memory 64G. មូលហេតុចង់លក់ ខ្វៈលុយដូរម៉ូតូ

  $550
Member Status
 • Online Status:Last Active 08-Oct-2019
 • Member Type:Normal Account
 • Registered Date:25-Jun-2018
 • Last Online: 13-Sep-2019
Contact
 • Phone Number:081726291