ជ្រើសរើស ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

@p-98722242

Member since 15-Sep-2018

All Items

 • ផ្នែកទីផ្ស​ារ(180$~80​0$)​

  ក្រុម​ហ៊ុនទូរស័ព្ទដៃ TOP COMMUNICATION CO.,LTD យើងខ្​ញុំត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកបន្ទាន់មុខតំណែ......

  $180
 • ផ្នែកជំនួយ​ការគណនេយ្យ​

  ក្រុម​ហ៊ុនទូរស័ព្ទដៃ OPPO ត្រូវ​ការជ្រើសរើសបុគ្គលិកបន្ទាន់មុខតំណែង: 1-ផ្នែកជំនួយការគណនេយ្យ ទីតាំ​ងបំរើក......

 • ផ្នែកសណ្តា​ប់ធ្នាប់ទី​ផ្សារ​

  ក្រុម​ហ៊ុនទូរស័ព្ទដៃ OPPO ត្រូវ​ការជ្រើសរើសបុគ្គលិកបន្ទាន់មុខតំណែង: 1-ផ្នែកសណ្តាប់ធ្នាប់ទីផ្សារ ទីតាំ​ង......

 • ផ្នែកTrade Marketing

  ក្រុម​ហ៊ុនទូរស័ព្ទដៃ OPPO ត្រូវ​ការជ្រើសរើសបុគ្គលិកបន្ទាន់មុខតំណែង: 1-ផ្នែក Trade Marketing ទីតាំ​ងបំរើ......

 • ផ្នែកIT(50​0$-1000$)​

  Job Description: • Create Web and Mobile applications for Internal Departments • Design System Dat...

  $500
 • ផ្នែកជំនួយ​ការរដ្ឋបាល​(400$~500$​)​

  ដំណឹង​ជ្រើសរើសបុគ្គលិកបន្ទាន់ ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដៃOPPOយើងខ្ញុំត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក: 1- ផ្នែក​ជំនួយក......

  $400
Member Status
 • Online Status:Last Active 9 hours ago
 • Member Type:Normal Account
 • Registered Date:15-Sep-2018
 • Last Online: 21-Oct-2019
Contact
 • Phone Number:010577681