ឃ្លាំង 797 លក់រថយន្ដ

@Garage797

Member since 08-Sep-2017

ពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់

 • ឡានលក់

  WOW !!!Wow ថ្ងៃនេះយ៉ាត់ យន្ត័​បានទំលាក់រថយន្ត1គ្រឿង លំដាប​់មេឡានតែម្ដង ឡានលេ​ងហើយមកពីUSA តម្លៃ 22500$ រៀបចំម៉......

  $1
 • Prius 010

  ឡានថ្មីទើបមកដល់ Prius 010 option 4 នុងលឿង ក្ពណ៍សរកាំមៃ៉ ថ្មី កប់ កប់ កប់ មហាថ្មី កំពូលរថយន្ត បើមិន​......

  $24,500
 • Rx300 01 haft

  ៚ថ្ងៃ​នេះ......

  $1
 • ឡានលក់

  រថយន្តពិសេស LEXUS HS 200h Full ក្នុងលឿង ពណ៍សរកាមៃ ពូកស្បែកហ្សុីន កាមេរ៉ាមុខក្រោយ ធានាហ​្សីនគ្រប់បែបយ៉ាង ម៉ា......

  $1
 • ឡានលក់

  WOW !!!Wow ថ្ងៃនេះយ៉ាត់ យន្ត័​បានតំឡើងរថយន្ត1គ្រឿង ទៀតហើ​យលំដាប់មេឡានតែម្ដងឡានលេងហើយម៉ាអេម Tundra 2008 ឡើង......

  $1
 • ឡានលក់

  ថ្ងៃន​េះបង្ហាញរថយន្ត1គ្រឿងដែលរៀបចំរួចរាល់ ស្អាតហើយណាចា៎ !ថ្មីលំដាប់មេ ! Highlander 03 V4 ប៉ុង1​ណ៍ទឹក......

  $19,500
 • ឡានលក់

  ថ្ងៃន​េះបង្ហាញរថយន្ត1គ្រឿងដែលរៀបចំរួចរាល់ ស្អាត ហើយណាចា៎ Rx330 04 base ចង្កៀ​ងមុខលេហ្សរ័ មានគ្​រាប់បា......

  $1
 • ឡានលក់

  WOW !!!Wow ថ្ងៃនេះយ៉ាត់ យន្ត័​បានតំឡើងរថយន្ត1គ្រឿង ទៀតហើ​យលំដាប់មេឡានតែម្ដង ឡានលេងហើយម៉ាអេម ប្រភេ​ទរថយ......

  $27,500
 • ឡានលក់

  WOW !!!Wow ថ្ងៃនេះយ៉ាត់ យន្ត័​បានទំលាក់រថយន្ត1គ្រឿង លំដាប​់មេឡានតែម្ដង ឡានលេ​ងហើយមកពីUSA តម្លៃ 38500$ បញ្ចុះន......

  $34,500
 • ឡានលក់

  ៚ ថ្ងៃន​េះបង្ហាញរថយន្ត1គ្រឿងដែលរៀបចំរួចរាល់ ស្អាត ហើយណាចា៎ ៚ Rx330 04 base ចង្កៀ​ងមុខលេហ្សរ័ ពណ៍ផ្សែងបារី ......

  $1
 • ឡានលក់

  ៚រថយន​្តទើបកាត់បានថ្មីៗ ម្ចាស​់ទើបលេងចង្កៀងនឹងយ៉ាន់ម៉ាអែម (រូបភ​ពឡានមិនទាន់លាងសំអាត) ៚prius 2010 full option......

  $20,500
 • 2007 ឡើងមុខ2021

  WOW !!!Wow ថ្ងៃនេះយ៉ាត់ យន្ត័​បានតំឡើងរថយន្ត1គ្រឿង ទៀតហើ​យលំដាប់មេឡានតែម្ដង ឡានលេងហើយម៉ាអេម ៚Tundra 2007 ឡ......

  $1
 • ឡានលក់

  ៚ថ្ងៃ​នេះ......

  $1
 • ឡានទើបមកដល​់​

  ៚WOW !!!Wow ថ្ងៃនេះយ៉ាត់ យន្ត័​បានទំលាក់រថយន្ត1គ្រឿង លំដាប​់មេឡានតែម្ដង ឡានលេ​ងហើយមកពីUSA ៚Tacoma 05 full V6......

  $1
 • ទើបមកដល់

  ៚ថ្ងៃនេះយ៉ាត់ យន្ត័ បានទំ​លាករថយន្ត1គ្រឿង ថ្មីទៀតហើយ ៚ Tundra 08 ......

  $1
 • ឡានលក់

  ៚ថ្ងៃ​នេះ......

  $19,500
 • ឡានលក់

  ៚ថ្ងៃ​នេះ......

  $27,900
 • ឡា់លក់

  ថ្ងៃន​េះបង្ហាញរថយន្ត1គ្រឿងទៀតហើយ សាច់ឈ​ាមអ្នកប្រយុទ្ធ ស្អាត ហើយណាចា៎ !ថ្មីលំដាប់មេ ! Tundra 07 V8 2បា......

  $1
 • ឡានលក់

  ៚ថ្ងៃ​នេះ......

  $29,500
 • ឡានលក់

  ៚ ថ្ងៃន​េះបង្......

  $14,900
 • ឡានលក់

  ៚ថ្ងៃ​នេះបង្ហាញរថយន្ត1គ្រឿងដែលរៀបចំរួចរាល់ ស្អាត​ហើយណាចាNX200t full Fsport ឡានស្អាត ហើយហ្​សីនគ្រប់បែបយ៉......

  $1
 • Tacoma 06 ទ្រុងខ្លី លេង​ើយស្អាតស្រាប់

  ៚ ថ្ងៃន​េះបង្ហាញរថយន្ត1គ្រឿងដែលរៀបចំរួចរាល់ ស្អាតហើយណាចា៎ ៚Tacoma 06 V6 haft full ដំបូលហុឺយ កញ្ចក​ចំ......

  $21,500
ស្ថានភាពសមាជិក
 • ស្ថានភាព:Last Active 18 ម៉ោងមុន
 • ប្រភេទសមាជិក:គណនីអាជីវកម្ម
 • ចុះឈ្មោះតាំងពី:08-Sep-2017
 • អនឡាញចុងក្រោយ: 27-Oct-2020
ទំនាក់ទំនង
 • លេខទូរស័ព្ទ:069646220