ឃ្លាំង 797 លក់រថយន្ដ

@Garage797

Member since 08-Sep-2017

ពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់

 • Rx300 01 haft

  ៚ថ្ងៃ​នេះ......

  $1
 • ឡានលក់

  ស្តុក​ថ្មីមកដល1គ្រឿងទៀតហើយ រៀបចំស្អាតហើយ តម្លៃ 29900$(free ផ្លាកលេខ ឡើងឈៀក ប្ដូរ​ប្រេងម៉ាសុិនប្រអប់លេខ1ឈុត គ......

  $29,900
 • ឡានលក់

  ស្តុក​ថ្មីមកដល1គ្រឿងទៀតហើយ រៀបចំស្អាតហើយ ធានាបាញ់កាងមុខ1 តម្លៃ 11900$(free ផ្លាកលេខ ឡើងឈៀក ប្ដូរ​ប្រេ......

  $11,900
 • ឡានលក់

  ស្តុក​ថ្មីមកដល1គ្រឿងទៀតហើយ រៀបចំស្អាតហើយ ធានាបាញ់កាងមុខ1 តម្លៃ 23500$(free ផ្លាកលេខ ឡើងឈៀក ប្ដូរ​ប្រេ......

  $23,000
 • ឡានលក់

  ស្តុក​ថ្មីមកដល1គ្រឿងទៀតហើយ រៀបចំស្អាតហើយ តម្លៃ 22500$(free ផ្លាកលេខ ឡើងឈៀក ប្ដូរ​ប្រេងម៉ាសុិនប្រអប់លេខ1ឈុត ស......

  $22,500
 • ឡានលក់

  រថយន្ត Prius 2007 Full option ចង្កៀងលែហ្សឺ ពណ៍ទឹករាក់ ប្ប្ស​្រៀបចំរួចរាល់ ធានាអ​្វីៗនៅសានុំហ្សុីន រង់ចា̴......

  $13,700
 • ឡានលក់

  រថយន្ត Prius 2005 Full option ចង្កៀងលែហ្សឺ ពណ៍ប្រផេះ រៀបចំរួចរាល់ ធានាអ​្វីៗនៅសានុំហ្សុីន រង់ចា​ំម្ចា......

  $13,500
 • ឡានលក់

  រថយន្ត Prius 2005 Full option ចង្កៀងលែហ្សឺ ឡើងម៉ាញ៉េ Androidរួចស្រេច រៀបចំរួចរាល់ ធានាអ​្វីៗនៅសានុំហ្សុីន រង......

  $11,900
 • ឡានលក់

  ស្តុក​ថ្មីរៀបចំរួចរាល់ ស្អាត100% មានថែ​មច្រើន Rx330 04 base ចង្កៀ​ងមុខលេហ្សរ័ ក្នុងលឿង ពណ៍ផ្សែងបារី ធានាហR......

  $27,500
 • ឡានលក់

  ស្តុក​ថ្មីរៀបចំរួចរាល់ ស្អាត100% មានថែ​មច្រើន Nissan Frontier 06SE V6 2បាំង ពណ៍ប្រផេះ ធានាហ​្សីនគ្រប់ប......

  $15,900
 • ឡានលក់

  ស្តុក​ថ្មីរៀបចំរួចរាល់ ស្អាត100% មានថែ​មច្រើន Highlander 04 V4 ពូកស្បែក កៅអីចុច ប៉ុង1 ពណ៍សរ ធានាហ​្សីនគ......

  $2
 • ឡានលក់

  🚘រថយន្តToyota Camry 07 full option ស្លាក​លេខទើបកាត់បានថ្មីៗ ធានាឡានស្អាត អ្វីៗ​នៅសានុំហ្សុីន

  $19,999
 • ឡានលក់

  ទើបនឹ​ងចុះពីទូរមក ☑️ស្តុកថ្មី Prius 06 full ចង្កៀ​ងលេហ្សរ័មុខគុជ ក្នុងលឿង ពណ៍ខៀវ ធានាឡ​ានស្អាត ☑️ហាងលក......

  $11,900
 • ឡានលក់

  ទើបនឹ​ងចុះពីទូរមក ☑️ស្តុកថ្មី Prius 05 full ចង្កៀ​ងលេហ្សរ័មុខគុជ ក្នុងលឿង ពណ៍ក្រហម ធានាហ​្សីនគ្រប់បែប......

  $11,700
 • ឡានលក់

  រៀបចំរួចរាល់GX 470 04 haft ក្នុង​លឿងពណ៍សរកាំម៉ៃ លេងខ្​លួនហើយម៉ាអេម ធានាហ​្សីនគ្រប់បែបយ៉ាង ឡានស​អាតៗស......

  $33,500
 • ឡានលក់

  ផ្លាក​លេខទើបកាត់បានក្តៅៗលាងតែទឹកដាក់លក់នៅOriginal គ្រប់បែបយ៉ាង GS 300 2006 Full Option ថ្មីខ​្លាំងណាស់......

  $21,000
 • ឡានលក់

  WOW !!!Wow ថ្ងៃនេះយ៉ាត់ យន្ត័​បានទំលាក់រថយន្ត1គ្រឿង ទៀតហើ​យលំដាប់មេឡានតែម្ដង GS 300 2006 full ក្នុងលឿង ពណ៍សរ......

  $2
 • ឡានលក់

  priuS 06 haft ចកៀងលេសរ័មុខគុជ ពណ៍ទឹកប្រាក់ ឡានស្អាត ហើយហ្​សីនគ្រប់បែបយ៉ាង បង បងត្រ​ូវការឡានស្អាត ទំនើប ប្រណិ......

  $12,500
 • ឡានលក់

  WOW !!!Wow ថ្ងៃនេះយ៉ាត់ យន្ត័​បានតំឡើងរថយន្ត1គ្រឿង ទៀតហើ​យលំដាប់មេឡានតែម្ដងឡានលេងហើយម៉ាអេម តម្លៃពិសេស 20500......

  $20,500
 • ឡានលក់

  WOW !!!Wow ថ្ងៃនេះយ៉ាត់ យន្ត័​បានតំឡើងរថយន្ត2គ្រឿង ទៀតហើ​យលំដាប់មេឡានតែម្ដង បញ្ចុ​ះតម្លៃពិសេស Rx330 04 haft......

  $1
ស្ថានភាពសមាជិក
 • ស្ថានភាព:Last Active 19-Jan-2021
 • ប្រភេទសមាជិក:គណនីអាជីវកម្ម
 • ចុះឈ្មោះតាំងពី:08-Sep-2017
 • អនឡាញចុងក្រោយ: 02-Dec-2020
ទំនាក់ទំនង
 • លេខទូរស័ព្ទ:069646220