chhunleap chhunleap

@chhunleap

Member since 23-Sep-2011

ពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់

 • New TOSHIBA Smart TV 43”

  *លោកអ​នកអាចរកទិញបាននៅ ហាងឈុនលាភ មានលក​់ដុំនឹងរាយ Address : #410Eo St 274 in front of Olympic Stadu......

  $165
 • New gas stave licorn

  **លោកអ​នកអាចរកទិញបាននៅ ហាងឈុ​នលាភ(ChhunLeap electronic shop) មានលក​់ដុំនឹងរាយ Tel : 092 907882 ( Line,Viber ......

  $80
 • New Samsung Smart 4k TV 65’TU7000

  **លោកអ​នកអាចរកទិញបាននៅ ហាងឈុ​នលាភ(ChhunLeap electronic shop) មានលក​់ដុំនឹងរាយ Tel : 092 907882 ( Line,Viber ......

  $650
 • New Midea Air conditione​r normal 1hp

  **លោកអ​នកអាចរកទិញបាននៅ ហាងឈុ​នលាភ(ChhunLeap electronic shop) មានលក​់ដុំនឹងរាយ Tel : 092 907882 ( Line,Viber ......

  $228
 • New Midea Refrigerat​or 0.8m

  **លោកអ​នកអាចរកទិញបាននៅ ហាងឈុ​នលាភ(ChhunLeap electronic shop) មានលក​់ដុំនឹងរាយ Tel : 092 907882 ( Line,Viber ......

  $155
 • New Hisense Refrigerat​or 0,8m

  **លោកអ​នកអាចរកទិញបាននៅ ហាងឈុ​នលាភ(ChhunLeap electronic shop) មានលក​់ដុំនឹងរាយ Tel : 092 907882 ( Line,Viber ......

  $120
 • New Rannai Electric shower

  **លោកអ​នកអាចរកទិញបាននៅ ហាងឈុ​នលាភ(ChhunLeap electronic shop) មានលក​់ដុំនឹងរាយ Tel : 092 907882 ( Line,Viber ......

  $85
 • New Panasonic Vaccum Cleaner

  **លោកអ​នកអាចរកទិញបាននៅ ហាងឈុ​នលាភ(ChhunLeap electronic shop) មានលក​់ដុំនឹងរាយ Tel : 092 907882 ( Line,Viber ......

  $79
 • New Samsung Smart 4k TV 43’TU7000

  **លោកអ​នកអាចរកទិញបាននៅ ហាងឈុ​នលាភ(ChhunLeap electronic shop) មានលក​់ដុំនឹងរាយ Tel : 092 907882 ( Line,Viber ......

  $295
 • New Samsung (Air Purifier)

  *លោកអ​នកអាចរកទិញបាននៅ ហាងឈុនលាភ មានលក​់ដំុនឹងរាយ Address : #410Eo St 274 in front of Olympic Stadu......

  $180
 • New Samsung Washing Machine 7.5kg

  #412, St.Preah Sihanouk Blvd in front of Olympic Stadium Tel:01......

  $189
 • New Panasonic Air Conditione​r Inverter 1HP

  +Panasonic Air Conditioner Note: all products are original company products with One year warranty on rep...

  $370
 • New Panasonic Refrigerat​or 2door inverter

  *លោកអ​នកអាចរកទិញបាននៅ ហាងឈុនលាភ មានលក​់ដំុនឹងរាយ Address : #410Eo St 274 in front of Olympic Stadu......

  $379
 • New Lucky bird Refrigerat​or 2door (0.8m)

  *លោកអ​នកអាចរកទិញបាននៅ ហាងឈុនលាភ មានលក​់ដំុនឹងរាយ Address : #410Eo St 274 in front of Olympic Stadu......

  $145
 • New LG Washing Machine 12kg ( Smart inverter)

  + LG Washing Machine ប្រភ​ទ......

  $310
 • New LG Washing Machine 9kg ( Smart inverter)

  *លោកអ​នកអាចរកទិញបាននៅ ហាងឈុនលាភ មានលក​់ដុំនឹងរាយ Address : #410Eo St 274 in front of Olympic Stadu......

  $245
 • New Samsung Washing Machine 8kg

  +SAMSUNG Washing Machine -New Samsung Washing Machine 8kg=230$ -New Samsung Washing Machine 10kg -New Sa...

  $230
 • New Hisense Refrigerat​or one door

  *លោកអ​នកអាចរកទិញបាននៅ ហាងឈុនលាភ មានលក​់ដំុនឹងរាយ Address : #410Eo St 274 in front of Olympic Stadu......

  $125
 • New Samsung Smart 4 TV 43’TU7000

  Note: all products are original company products with One year warranty on repairing service and spare part...

  $295
 • New Refrigerat​or Mini bar Midea 0,8m 1door

  *លោកអ​នកអាចរកទិញបាននៅ ហាងឈុនលាភ មានលក​់ដំុនឹងរាយ Address : #410Eo St 274 in front of Olympic Stadu......

  $140
 • New Midea Air cooler

  *លោកអ​នកអាចរកទិញបាននៅ ហាងឈុនលាភ មានលក​់ដុំនឹងរាយ Address : #410Eo St 274 in front of Olympic Stadu......

  $85
 • New Ranine Gas stove (Glass)

  *លោកអ​នកអាចរកទិញបាននៅ ហាងឈុនលាភ មានលក​់ដំុនឹងរាយ Address : #410Eo St 274 in front of Olympic Stadu......

  $125
 • New Panasonic washing machine 10kg(100A6​)

  **លោកអ​នកអាចរកទិញបាននៅ ហាងឈុ​នលាភ(ChhunLeap electronic shop) មានលក​់ដុំនឹងរាយ Tel : 092 907882 ( Line,Viber ......

  $240
 • New TOSHIBA LED HD TV 32’

  + TOSHIBA TV **លោក​អ្នកអាចរកទិញបាននៅ ហាងឈុនលាភ មានលក​់ដំុនឹងរាយ Tel : 092 907882 ( Line,Viber ),017 858577,......

  $140
 • New Panasonic Microwave Oven Grill

  *លោកអ​នកអាចរកទិញបាននៅ ហាងឈុនលាភ មានលក​់ដំុនឹងរាយ Address : #410Eo St 274 in front of Olympic Stadu......

  $130
 • New air conditione​r Midea inverter 2hp

  **លោកអ​នកអាចរកទិញបាននៅ ហាងឈុ​នលាភ(ChhunLeap electronic shop) មានលក​់ដុំនឹងរាយ Tel : 092 907882 ( Line,Viber ......

  $475
 • New Samsung Crystal UHD4k 55’TU7000

  *លោកអ​នកអាចរកទិញបាននៅ ហាងឈុនលាភ មានលក​់ដំុនឹងរាយ Address : #410Eo St 274 in front of Olympic Stadu......

  $385
 • New Samsung LED Smart TV 32’

  Note: all products are original company products with One year warranty on repairing service and spare part...

  $179
 • New DAIKIN Air Conditione​r Inverter 1HP

  - New DAIKIN Air Conditioner Inverter 1HP **លោ​អ្នកអាចរកទិញបាននៅ ហាងឈុនលាភ មានលក​់ដំុនឹងរាយ Tel : 092 9078......

  $365
 • New Sky Worth Refrigerat​or 1door (1.2m)

  *លោកអ​នកអាចរកទិញបាននៅ ហាងឈុនលាភ មានលក​់ដំុនឹងរាយ Address : #410Eo St 274 in front of Olympic Stadu......

  $185
 • New LG LED TV 32’

  **លោកអ​នកអាចរកទិញបាននៅ ហាងឈុ​នលាភ(ChhunLeap electronic shop) មានលក​់ដុំនឹងរាយ Tel : 092 907882 ( Line,Viber ......

  $145
 • New Samsung QLED Smart TV 55’

  **លោកអ​នកអាចរកទិញបាននៅ ហាងឈុ​នលាភ(ChhunLeap electronic shop) មានលក​់ដុំនឹងរាយ Tel : 092 907882 ( Line,Viber ......

  $725
 • New Panasonic Freezer 2 door

  *លោកអ​នកអាចរកទិញបាននៅ ហាងឈុនលាភ មានលក​់ដំុនឹងរាយ Address : #410Eo St 274 in front of Olympic Stadu......

  $865
 • New TOSHIBA Smart TV 43’

  *លោកអ​នកអាចរកទិញបាននៅ ហាងឈុនលាភ មានលក​់ដុំនឹងរាយ Address : #410Eo St 274 in front of Olympic Stadu......

  $265
 • New shap Rice cooker

  **លោកអ​នកអាចរកទិញបាននៅ ហាងឈុ​នលាភ(ChhunLeap electronic shop) មានលក​់ដុំនឹងរាយ Tel : 092 907882 ( Line,Viber ......

  $35
 • New Internatio​nal stove electronic

  *លោកអ​នកអាចរកទិញបាននៅ ហាងឈុនលាភ មានលក​់ដំុនឹងរាយ Address : #410Eo St 274 in front of Olympic Stadu......

  $175
 • New Samsung washing machine 8kg(frond loading)

  **លោកអ​នកអាចរកទិញបាននៅ ហាងឈុ​នលាភ(ChhunLeap electronic shop) មានលក​់ដុំនឹងរាយ Tel : 092 907882 ( Line,Viber ......

  $405
 • New Midea Air conditione​r inverter 2020

  *លោកអ​នកអាចរកទិញបាននៅ ហាងឈុនលាភ មានលក​់ដុំនឹងរាយ Address : #410Eo St 274 in front of Olympic Stadu......

  $405
 • Sell New LG LED TV 24‘

  *លោកអ​នកអាចរកទិញបាននៅ ហាងឈុនលាភ មានលក​់ដំុនឹងរាយ Address : #410Eo St 274 in front of Olympic Stadu......

  $125
 • New Gree Air Conditione​r inverter 1hp

  **លោកអ​នកអាចរកទិញបាននៅ ហាងឈុ​នលាភ(ChhunLeap electronic shop) មានលក​់ដុំនឹងរាយ Tel : 092 907882 ( Line,Viber ......

  $285
 • New Blender Panasonic 400W

  **លោកអ​នកអាចរកទិញបាននៅ ហាងឈុ​នលាភ(ChhunLeap electronic shop) មានលក​់ដុំនឹងរាយ Tel : 092 907882 ( Line,Viber ......

  $40
 • New Midea Air conditione​r inverter 1Hp 2020

  Note: all products are original company products with One year warranty on repairing service and spare part...

  $285
 • New Midea Air conditione​r 1hp(mono)

  **លោកអ​នកអាចរកទិញបាននៅ ហាងឈុ​នលាភ(ChhunLeap electronic shop) មានលក​់ដុំនឹងរាយ Tel : 092 907882 ( Line,Viber ......

  $228
 • New Daikin Air conditione​r Inverter 1hp

  **លោកអ​នកអាចរកទិញបាននៅ ហាងឈុ​នលាភ(ChhunLeap electronic shop) មានលក​់ដុំនឹងរាយ Tel : 092 907882 ( Line,Viber ......

  $405
 • New Internatio​nal chopper

  **លោកអ​នកអាចរកទិញបាននៅ ហាងឈុ​នលាភ(ChhunLeap electronic shop) មានលក​់ដុំនឹងរាយ Tel : 092 907882 ( Line,Viber ......

  $20
 • New Samsung QLED Smart TV 55’

  **លោកអ​នកអាចរកទិញបាននៅ ហាងឈុ​នលាភ(ChhunLeap electronic shop) មានលក​់ដុំនឹងរាយ Tel : 092 907882 ( Line,Viber ......

  $729
 • New Panasonic Microwave Oven

  **លោកអ​នកអាចរកទិញបាននៅ ហាងឈុ​នលាភ(ChhunLeap electronic shop) មានលក​់ដុំនឹងរាយ Tel : 092 907882 ( Line,Viber ......

  $100
 • New Toshiba LED Smart TV 43’

  *លោកអ​នកអាចរកទិញបាននៅ ហាងឈុនលាភ មានលក​់ដំុនឹងរាយ Address : #410Eo St 274 in front of Olympic Stadu......

  $265
 • New LG Smart UHD 4k TV 55’UM7290

  **លោកអ​នកអាចរកទិញបាននៅ ហាងឈុ​នលាភ(ChhunLeap electronic shop) មានលក​់ដុំនឹងរាយ Tel : 092 907882 ( Line,Viber ......

  $440
 • New Samsung washing machine 8kg

  **លោកអ​នកអាចរកទិញបាននៅ ហាងឈុ​នលាភ(ChhunLeap electronic shop) មានលក​់ដុំនឹងរាយ Tel : 092 907882 ( Line,Viber ......

  $405
ស្ថានភាពសមាជិក
 • ស្ថានភាព:Last Active 2 ម៉ោងមុន
 • ប្រភេទសមាជិក:គណនីអាជីវកម្ម
 • ចុះឈ្មោះតាំងពី:23-Sep-2011
 • អនឡាញចុងក្រោយ: 28-Nov-2020
ទំនាក់ទំនង
 • លេខទូរស័ព្ទ:017858577