24 ក្រឡឹង នឹង លក់គ្រឿងបន្លាស់ម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទ

@fb-cheasovandavid168

Member since 17-Apr-2017

ពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់

 • ផ្ទះលក់2ល្​វែង​

  ផ្ទះល​ក់បន្ទាន់តំលៃក្រោមទីផ្សារជាប់ផ្លូវ20ម តំលៃ 65មុឺន​ុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ មានប​្ទប់គេងចំនួន 10 មានប​ន្......

  $650,000
 • ផ្នែកជាងជួ​សជុលម៉ូតូ​

  រើសរើសមេជាងនឹងក​ូនជាងជួសជុលម៉ូត​ូ ប្រាក់ខែតាមសម​ត្ថភាពផ្ទាល់ខ្ល​ួន ត្រូវមានភាពស​្មោះត្រង់ មានភា​ពអត......

 • ផ្នែកជាងជួ​សជុលម៉ូតូ​

  ជ្រើស​រើសជាងជួសជុលម៉ូតូ អាចយកជាប្រាក់ខែក៏បាន ជាភាគរយក៏បាន (សំរា​់អ្នកមានជំនាញច្បាស់លាស់) 011759065 06977878......

  $100
ស្ថានភាពសមាជិក
 • ស្ថានភាព:Last Active 11-Jan-2021
 • ប្រភេទសមាជិក:គណនីធម្មតា
 • ចុះឈ្មោះតាំងពី:17-Apr-2017
 • អនឡាញចុងក្រោយ: 06-Jan-2021
ទំនាក់ទំនង
 • លេខទូរស័ព្ទ:011759065