លន មុន្នីឧត្តម

@fb-monioudom

Member since 05-Jan-2017

ពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់

 • ផ្ទះសំរាប់​លក់​

  ផ្ទះស​ំរាប់លក់នៅមុខព្រលានយន្តហោះ ចូលត្រឹមតែ 50m មនុស្​សរស់នៅច្រើនអាចប្រកបរបរកសុីបាន

  $180,000
 • ផ្ទះសំរាប់​លក់​

  ទីទល់​មុខព្រលានយន្តហោះភ្នំពេញ មានមន​ុស្សរស់នៅច្រើនអ៊ូអរ អាចប្​រកបរបររកទទួលទានបាន

  $180,000
 • ផ្ទះលក់

  ផ្ទះស​ំរាប់លក់នៅមុខព្រលានយន្តហោះ ចូលត្រឹមតែ 50m មនុស្​សរស់នៅច្រើនអាចប្រកបរបរកសុីបាន ទំហំផ្ទះ 4.5x16m

  $180,000
ស្ថានភាពសមាជិក
 • ស្ថានភាព:Last Active 13-Nov-2020
 • ប្រភេទសមាជិក:គណនីធម្មតា
 • ចុះឈ្មោះតាំងពី:05-Jan-2017
 • អនឡាញចុងក្រោយ: 13-Nov-2020
ទំនាក់ទំនង
 • លេខទូរស័ព្ទ:092267088