ដីលក់ p-12821566

@p-12821566

Member since 30-Nov-2018

ពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់

 • ដីលក់ជិតផ្​សារបែកចាន​

  ដីលក់​មកពីភ្នំពេញហួសផ្សាបែកចាន1នាទីដល់រោងចក្រឈុនហុង មានផ្លូវមួយទល់មុខ ជាប់ការាស់សាំង ចូលប្រហែល70m ផ្លូវR......

  $27,000
 • តូបលក់នៅផ្​សាឯករាជ2​

  តូបលក​់នៅផ្សាឯករាជ២ជិត រោងចក​្រQMIដែលមានប្រជាជនរស់នៅ រាប់មុឺននាក់ នឹងមា​នផ្ទះរាប់ពាន់ខ្នងទិញហើយមិនខសទេ រាល់ខ&#......

  $37,000
ស្ថានភាពសមាជិក
 • ស្ថានភាព:Last Active 19-Feb-2020
 • ប្រភេទសមាជិក:គណនីធម្មតា
 • ចុះឈ្មោះតាំងពី:30-Nov-2018
 • អនឡាញចុងក្រោយ: 25-Nov-2019
ទំនាក់ទំនង
 • លេខទូរស័ព្ទ:012821566