ចែ88

@p-17829900

Member since 26-Aug-2019

ពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់

 • ដីល​់បន្ទាន់​ កុន​ុយខ្លាំង

  ដីលក់​ 47$​ចរចារ​ ប្លង់​រឹង​ មានទីតាំង​ល្អ​ លក់ក្​រោមហាងឆេង​30%​-40% ប្លង់រឹង​ បូរី​នៅជុំវិញ​ នឹងផ្​ល......

  $47
 • ដីលក់ប្រញា​ប់​លុយ​

  ត្រូវ​កាលុយខ្លាំង​ ទោះជា​លក់ក្រោមហាងឆេង​ ប្លង់​រឹង​ ទីតាំងល្អ​ មានបូ​រី​នឹងផ្លូវថ្មីនៅជុំវិញ​

  $47
ស្ថានភាពសមាជិក
 • ស្ថានភាព:Last Active ម្សិលមិញ
 • ប្រភេទសមាជិក:គណនីធម្មតា
 • ចុះឈ្មោះតាំងពី:26-Aug-2019
 • អនឡាញចុងក្រោយ: 11-Sep-2019
ទំនាក់ទំនង
 • លេខទូរស័ព្ទ:017829900,015593425