ពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់

 • តូបជួលផ្លូ​វក្រោយវាំង​0968393083​

  ១ខែ១៥០$ផ្លូវធំអ​ូអរចាប់អារម្មណ៍​សូមទំនាក់ទំនងលេ​ខ0968393083​

  $150
 • បន្តោងខ្សែ​រក​

  បន្តោងខ្សែកម៉ូត​ពីដើមត្បូងទទឹមផ​្លាកទីនទឹកប្រាំ​លក់តែបន្តោងទេលក​់វិញខាតឈ្នួល15$​

  $45
 • គំនូរ

  ផ្ទាំងគំនូរអាយុ​កាលជាង២០ឆ្នាំគំ​នូរលើក្រណាត់​

  $30
 • ជ្រក់ខ្មែរ

  ជ្រក់ស្ពៃ ជ្រក់​ត្រសក់មានរស់ជាតិឆ្ងាញ់1 kg 4$ មានអន​ាម័យនិងរស់ជាតិឆ្ងាញ់ស្ពៃនិងត្រសក់ខ្មែរធម្មជាតិអាចកម្មងបាន......

  $4
ស្ថានភាពសមាជិក
 • ស្ថានភាព:Last Active ម្សិលមិញ
 • ប្រភេទសមាជិក:គណនីធម្មតា
 • ចុះឈ្មោះតាំងពី:01-Jun-2019
 • អនឡាញចុងក្រោយ: 29-Jul-2019
ទំនាក់ទំនង
 • លេខទូរស័ព្ទ:0968393083